ORLIK - REGULAMIN

REGULAMIN

użytkowania obiektu użyteczności publicznej

 

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

    1.  Administratorem zespołu boisk sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” jest Dyrektor Szkoły Podstwowej nr1 w Olszynie.

    2.  Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla roku szkolnego i okresów feryjnych odrębnie. Godzinowy harmonogram dla okresów feryjnych ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie.

    3.  W czasie roku szkolnego boiska dostepne są:

a)  podczas planowanych zajęć szkolnych od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 16.00,

b)  dla wszystkich chętnych:

– od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 22.00,

– w soboty i niedziele od godz. 14.00 do 22.00.

   4. W pozostałych okresach boiska dostępne są w godzinach określonych przez administratora w harmonogramie.

    5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3b i 4 koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

   6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.

    7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

    8. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.

   9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, z zastrzeżeniem pkt. 10a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego), użytkownicy zobowiązani są do właściwego korzystania z pomieszczeń socjalnych.

    10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)  używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

b)  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;

c)  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

d)  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

e)  palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;

f)   zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

g)  przeszkadzania w zajęciach lub grze;

h)  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

i)   przebywania po zmroku osobom poniżej 15 roku życia;

j)   wprowadzania zwierząt;

k)  korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu;

l)   przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

    11. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

   12. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

    13. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

    14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

 

    15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 10 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

a)      nakazać zmianę obuwia sportowego;

b)      zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

c)      nakazać opuszczenie terenu boisk.

   16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i uwag instruktora sportu.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2011 21:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Tymicka
Ilość wyświetleń: 2845
05 stycznia 2011 22:02 (Dorota Tymicka) - Zmiana treści zakładki.
05 stycznia 2011 21:55 (Dorota Tymicka) - Zmiana treści zakładki.