Inne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Procedura opracowywania szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników szkolnych

Procedura opracowywania szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników szkolnych znajduje się w załączonym pliku. Treść procedury

PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

Procedura organizacji nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie można znaleźć w załączniku.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE LUB NA TERENIE SZKOŁY I UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE LUB NA TERENIE SZKOŁY I UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ) ...

PROCEDURY KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH, ZIELONEJ KLASY I PLACU ZABAW

PROCEDURY KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH, ZIELONEJ KLASY I PLACU ZABAW PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ) Lp. Osoba odpowiedzialna ...

PRCEDURY KORZYSTANIA Z PRACOWNI INTERNETOWEJ I ICIM

Procedury 1. Zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści niepożądanych 2. Zapewniające bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną 1. Podstawa prawna: - Ustawa z dn. 11.04.2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw...

PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

Procedury organizacji wycieczek szkolnych. Podstawy prawne: · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU 2003 nr 6, poz.69); · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001...

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OLSZYNIE

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OLSZYNIE - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych...